tel
empty
home   /   over_ons  /   medezeggenschap

Medezeggenschap 

HerstelVitaal & BuitenVitaal is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar deelnemers. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee dat de rechtspositie van de deelnemer in samenhang met het functioneren van de organisatie van HerstelVitaal & BuitenVitaal goed wordt ingeregeld. Wij doen aan cliëntenmedezeggenschap in de vorm van een klankbordgroep om zo de kwaliteit van onze dienstenaanbod te waarborgen. 

Wij kiezen voor een klankbordgroep vanwege de organisatiegrootte en dat onze werklocaties zowel voor ondersteunende begeleiding en dagbesteding wordt gebruikt als voor re-integratie, geen zorginstelling is als een ziekenhuis, verpleeghuis, instelling voor verstandelijke beperking of een instelling met beschermde woonvormen. Onze klanten maken veelal kortdurend 1 tot 3 dagdelen per week gebruik van onze voorzieningen gedurende een tijdsperiode van ½ jaar tot 2 jaar.

Werkwijze:

 • De grootte van de klankbordgroep wordt jaarlijks vastgesteld. Dit wordt bepaald aan de hand van de grootte van het aantal deelnemers het jaar voorafgaand.
 • Zolang je deelnemer bent van HerstelVitaal & BuitenVitaal kan men deelnemer zijn van de klankbordgroep.
 • Ex-deelnemers hebben tot uiterlijk een half jaar na beëindiging van een dienst bij HerstelVitaal & BuitenVitaal de mogelijkheid om deel te nemen aan de klankbordgroep.
 • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 • 2 maanden voor de klankbord bijeenkomst wordt namens HerstelVitaal & BuitenVitaal een oproep gedaan om deelnemer te worden van de klankbordgroep.
 • Men kan maximaal 1 jaar deelnemer zijn van de klankbordgroep.
 • HerstelVitaal & BuitenVitaal regelt 2 keer paar jaar een klankbordsessie.
 • De duur van de bijeenkomst is maximaal 1 uur, eventueel aansluitend aan een werkdag in het veld.
 • De voorzitter, tevens notulist, van een bijeenkomst is een beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal.
 

 
 
 
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
 
 1. de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden op locatie;
 2. de bewaking / beheersing / verbetering van de verleende dienstverlening;
 3. de wijze waarop de klachtenregeling plaatsvindt;
 4. een visie vastleggen over medezeggenschap;
 5. ARBO & VGM;
 6. belangrijke wijzigingen in de dienstverlening, organisatie, werkzaamheden die de deelnemers aangaan;
 7. ontwikkelingen rondom het thema natuur en gezondheid & wetenschappelijk onderzoek;
 8. alle overige onderwerpen die deelnemers van de klankbordgroep aandragen, met uitzondering van individuele klachten waarvoor de klachtenregeling van toepassing is.
 
Verslaglegging en kwaliteitstoetsing
Na afloop van een bijeenkomst wordt door de beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal een verslag opgesteld. In dit verslag wordt opgenomen:
 1. de besproken onderwerpen;
 2. de adviezen die door de deelnemers aan de klankbordsessies zijn uitgebracht;
 3. wat HerstelVitaal & BuitenVitaal heeft gedaan, of zal doen met de uitgebrachte adviezen. 
   

Het verslag wordt door de beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal aan alle deelnemers van de klankbordgroep voor akkoord toegezonden voor wat betreft punt a en b onder kopje 'verslaglegging en kwaliteitstoetsing'. 
Na accordering wordt het verslag naar alle deelnemers toegezonden.

Aan het eind van een kalanderjaar worden alle verslagen samengevoegd tot 1 document, waarin de punten a tot en met c onder kopje 'verslaglegging en kwaliteitstoetsing' zijn opgenomen ten aanzien van alle bijeenkomsten. Dit document wordt voor toetsing toegezonden aan de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN).